Wyznaczenie wytrzymałości zmęczeniowej zęba przekładni

W wyniku przeprowadzonych na pulsatorze badań otrzymuje się zależność między siłą normalną do zarysu zęba a liczbą cykli, którą można przedstawić w sposób analogiczny. Położenia koła względem osi pulsatora zwykle dobiera się tak, aby siły działały na wierzchołku zęba. Jeżeli ślad przylegania wskazuje na inną wartość promienia przyłożenia siły, w obliczeniach uwzględnia się odpowiednią poprawkę.

W przekładniach zębatych ogólnego przeznaczenia liczba cykli obciążeń znacznie przekracza graniczną liczbę cyki, stąd najczęściej do wyznaczenia wytrzymałości zmęczeniowej zęba Zz przyjmuje się tyko jedną wartość siły Pn odpowiadającą poziomej części krzywej zmęczeniowej. Podany niżej sposób przeliczania naprężeń może być stosowany oczywiście dla wszystkich punktów wykresu zmęczeniowego, a więc także dla zakresu wytrzymałości krótkotrwałej.

Obliczanie współczynnika kształtu zęba

Współczynnik kształtu zęba jest liczbowo równy wielkości naprężeń u podstawy zęba w szczególnym przypadku. Jego wielkość zależy od przyjętej metody obliczania naprężeń. Jak wiadomo istnieje wiele sposobów wyznaczania nominalnej wartości naprężeń u podstawy. ISO zaleca przyjmowanie jedynie naprężeń pochodzących od zginania zęba, ale wielu autorów uwzględnia dodatkowo ściskanie zęba, a także naprężenia normalne pochodzące od siły stycznej.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty