Badania wytrzymałości zębów na naciski

Badania prowadzone są na kołach o tak dobranych parametrach, że punkt toczny przypada na odcinku jednoparowego zazębienia. Graniczne naprężenia oblicza się w punkcie tocznym, przy założeniu maksymalnego obciążenia, które jeszcze nie wywołuje progresywnego pittingu na żadnym z obu współpracujących kół, w dowolnie długim okresie pracy. Pitting progresywny charakteryzuje się tym, że w miarę upływu czasu pracy powierzchnia jamek pittingowych wzrasta.

Do badań stosuje się ten sam typ maszyny, który stosowany jest w badaniach wytrzymałości zębów na złamanie. Jednak parametry kół badanych dobiera się celowo w ten sposób, aby uniknąć złamania zęba.

Warunki prowadzenia badań opisane są. Zmiana dotyczy sposobu smarowania kół. W przypadku badania wytrzymałości na naciski olej doprowadza się od strony wyjścia zębów z zazębienia. Strumień oleju dobiera się w ten sposób, aby maksymalna temperatura oleju wypływającego z zazębienia nie przekraczała 75°C, przy założeniu, że temperatura oleju doprowadzonego będzie w przedziale 50—60°C.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty